ERP.net Логистика

Преглед на системата

ERP.net Логистика

Основната цел на система ERP.net Логистика е своевременно да се осигурят необходимите наличности от продукти и материали и да се обезпечи безпроблемното и в срок осъществяване на логистичните процеси във фирмата:


Запознайте се с ползите

Прогнозиране

на търсенето и предлагането
 

Управление

на взаимоотношенията с контрагентите

Управление

на снабдяването и експедициите
 

Управление

на материалните запаси и складовото стопанство

Модули

ERP.net Логистика

Система ERP.net Логистика влючва следните модули:

  • съдейства за организиране и изпълнение на планирани експедиции към клиенти
  • предоставя възможност за  организация и контрол по изпълнението на складови операции
  • осигурява информация за складовите наличности в реално време
  • възможност за дефиниране на складови места
  • извършване на инвентаризация и отчитане на брак
  • отразяване на данни за складови операции, подадени от външни устройства и системи, чрез вградена поддръжка на баркод и RFID-четци и универсален интерфейс
   • планиране на производството и снабдяването
  • организация и проследяване на взаимоотношенията с доставчици: заявка –  доставка – плащане
  • контрол на задълженията по покупки
  • организация и поддържане на актуални номенклатури: доставчици, покупни ценови листи
   • Вграденият в ERP.net модул за баркод контрол дава възможност изпълнението на складови нареждания както за приход, така и за разход, да се извършва чрез баркод четец.

    Изискванията за работа с модула са минимални – компютър със свързан баркод четец. Улеснението при работа и контрол в склада, от друга страна, е значително – служителите пестят време и за предпазени от грешки, т.к. системата сигнализира при всяко несъответствие между физически сканираната стока и зададената за изпълнение в документа.

    Баркод контрола в склада води до:

    • повишена ефективността на служителите в склада
    • значително ускоряване на процеса на получаване и експедиране на стоки, като в същото време, чрез звукова и визуална аларма при объркани количества или стоки, намалява възможността за грешки
    • поддържане на актуални складови наличности в системата

Изпробвайте като заявите Вашето Демо

За Контакти

Бул. Христо Ботев 92, Бизнес център "Рилон", ет. 5
София, бул. Драган Цанков 36, СТЦ Интерпред, Ет.4 офис 414