Поддръжка


Поддръжка и оптимизиране

След стартиране на ефективна работа с ERP.net, проектът по внедряване на системата преминава във фаза поддръжка и оптимизиране.

Поддръжката цели оптимизиране на реалната работа със системата, което се свежда до:

  • корекции в начина на работа в случай на промяна на бизнес модела
  • текущо съдействие по възникнали оперативни проблеми
  • разширяване на първоначалната функционалност
  • актуализиране на работната версия


Комуникация и съдействие

За ефективна поддръжка основно значение има комуникацията:

  • срещи с потребители с цел проследяване текущата работа със системата и анализ на нуждата от промени
  • отдалечена поддръжка – бърза реакция при постъпили сигнали от клиенти за текущи проблеми в процеса на работа или желани промени в съществуващата функционалност
  • абонаментна поддръжка – обезпечава нуждата от съдействие по оперативни въпроси при пълноценно функционираща система

Всички регистрирани въпроси и проблеми се анализират и обработват своевременно, с приоритет на стоп-проблемите. Всеки клиент получава компетентно съдействие, така че работата със системата да е:

  • интуитивна, лесна и удобна за потребителите
  • адекватна на бизнес процесите
  • без нерегламентирани прекъсвания

Използвайте нашата Тикет Система

За Контакти

Пловдив, бул. Христо Ботев 92, Бизнес център "Рилон", ет. 5
София, бул. Драган Цанков 36, СТЦ Интерпред, Ет.4 офис 414