Внедряване


Внедряване на ERP

Внедряването на система за управление на бизнеса от клас ERP изисква да се отдели сериозно време и внимание както от страна на клиента, така и от страна на внедрителите.

Внедряването на ERP.net се извършва по специално разработена методология, която се доразвива и усъвършенства повече от 15 години и е използвана в над 100 внедрявания.


Цели на методологията

Да се намалят разходите на клиентите по внедряване на ERP система, както и да се съкратят сроковете

Да се гарантира качествено внедряване и удовлетвореност на клиентите от внедрения продукт

"Използването на методологията осигурява лесно, бързо и ефективно внедряване на ERP.net, като в същото време се гарантира качествено изпълнение на всички фази на внедряването и спазване на
сроковете на проекта."
Стефан Николов
Управител на ITC Consult


Процес и фактори за успех

Процесът на внедряване на ERP система трябва да протече по начин, който да доведе до оптимизиране на бизнес процесите и постигане на конкурентни предимства за фирмата. 

Постигането на тези цели изисква:

  • правилно да се координират срок, обхват и бюджет за реализация на проекта
  • ясно да се дефинират и съблюдават ролите и отговорностите на участниците във внедряването

Основните фактори за успешно внедряване са:

  • подкрепа от ръководството на компанията
  • активно участие на главния счетоводител
  • екипът по внедряване да не се сменя по време на внедряването
  • отделяне нa необходимото време от страна на участниците
  • ключовите потребители да са наясно с процесите във фирмата
  • ключовите потребители да имат правомощия за промяна на процесите

Изпробвайте като заявите Вашето Демо

За Контакти

Пловдив, бул. Христо Ботев 92, Бизнес център "Рилон", ет. 5
София, бул. Драган Цанков 36, СТЦ Интерпред, Ет.4 офис 414