Системите за управление на бизнеса навлизат в ново ниво на зрялост

Активността, както по отношение на въвеждането на нови информационни решения, така и по-отношение на разширяването на вече изградени системи е повишена. Тенденцията ще бъде още по-ясно изразена през следващата година

През последните 2 години фокусът на автоматизацията в българските предприятия се измества от решаването на базови задачи към повишаване на ефективността. Функционалността на корпоративните информационни системи се разширява, все по-активно се използват всички популярни класове бизнес софтуер (ERP, CRM, BI и т.н.). Голяма част от организациите навлизат в ново ниво на зрялост по отношение на използването на информационните технологии за целите на бизнеса.

Това са основните изводи от поредното проучване, което екипът на сп. CIO България проведе през март сред ИТ ръководители от български компании от различни индустрии. Анкетираните предоставиха информация за ИТ проектите реализирани в техните организации, за планирани ИТ инициативи и за предизвикателствата, които срещат при развитието на корпоративната информационна среда.

Най-често реализирани проекти през последните 2 г. (% анкетирани)

Схема 1: Най-често реализирани проекти през последните 2 г. (% анкетирани)

Ето какво още показват данните от това проучване:

Кои са най-активно внедряваните приложения през последните 2 години?

Както и в предишното ни проучване, най-много от анкетираните компании са реализирали проекти свързани с въвеждане и обновяване на ERP системи (схема 1). През 2015-а обаче новите внедрявания имат по-голям относителен дял в сравнение с предходната година. През 2014-а съотношението между проектите за обновяване и разширяване на изградени ERP и тези за въвеждане на нови системи бе 3:1, а сега то е 2:1.

Прави впечатление и фактът, че през последните 2 години значително по-активно отколкото в минали периоди са внедрявани и развивани на CRM системи – 34% от анкетираните съобщават за такива инициативи, спрямо 18% при предишното ни проучване.

Сред класовете корпоративни решения, които са били обект на повишен интерес през последните 2 години са също така системите за управление на склад (обновявани от 28% спрямо 18% преди), приложенията за автоматизация на специфични дейности (34% с/о 19% преди), мобилните решения (реализирани от 28% от компаниите с/о 23% преди).

Малък спад отбелязва въвеждането и развитието на BI системите – по такива проекти са работили 20% от участниците в проучването спрямо 23% от анкетираните през миналата година.

Като цяло, може да се каже, че активността, както по отношение на въвеждането на нови информационни решения, така и по-отношение на разширяването на вече изградени системи през тази година е повишена, макар и не драстично.

Как се реализират ИТ проектите?

Закупуването на готово решение и привличането на специализирана компания за неговото внедряване си остава най-популярният подход за развитие на информационната среда, прилаган от 62% от анкетираните (схема 2).

Схема 2: По какъв начин организациите развиват своите ИС? (% анкетирани)

Схема 2: По какъв начин организациите развиват своите ИС? (% анкетирани)

Второто място си разделят два подхода, прилагани от почти половината анкетирани (43%) – това са разработката и внедряването с вътрешни ресурси и използването на облачни услуги. Популярността на самостоятелната реализация на ИТ проектите обаче отбелязва съществен спад в сравнение с предходната година (43% спрямо 55%), докато използването на облачни услуги демонстрира значителен и дори по-висок от очаквания ръст (43% спрямо 27%).

Впрочем въвеждането на нови информационни решения под формата на облачни услуги (SaaS) попадна в списъка на утвърдените подходи за внедряване и развитие на информационната среда едва преди година, а сега вече тази практика е факт почти във всяка втора компания.

Какво предприемат компаниите за държат разходите за корпоративен софтуер под контрол?

В проучването на сп. CIO, проведено през февруари за първи път през последните 5 години се оказа, че съкращаването на разходите не е основен приоритет за повечето организации у нас. Въпреки това, 64% от анкетираните ИТ мениджъри отбелязаха, че задачите за съкращаване на експлоатационните разходи, включително и за корпоративен софтуер, при запазване на нивото на предоставяните услуги, остават на дневен ред. В тази ситуация, 67% от анкетираните организации (спрямо 64% през миналата година) реализират проекти насочени към рационализация на корпоративната ИТ архитектура, 43% преразглеждат портфолиото от планирани проекти за въвеждане на нови приложения и информационни системи, 43% осъществяват рационализация на използвания набор от приложения и също 43% пренасят своите приложения върху нови платформи (таблица 1).

Какви мерки за съкращаване на разходите за софтуер се прилагат във вашата организация?

Таблица 1: Какви мерки за съкращаване на разходите за софтуер се прилагат във вашата организация?

Прави впечатление, че преходът към архитектура ориентирана към услугите (SOA) и използването на облачни услуги на този етап са доста по-често прилагани като начин за съкращаване на разходите за корпоративен софтуер, отколкото при предишното ни изследване – към момента те се прилагат от 33% от компаниите спрямо 18% през миналата година.

Какви са предизвикателствата при реализацията на ИТ проектите?

В началото на 2015 г. финансирането на проектите за развитие на информационната среда е предизвикателство №1 за българските организации. При това проблемът е по-ясно изразен отколкото през миналата година – сега той е валиден за 67% от анкетираните спрямо 45% през миналата година. В голяма степен този резултат се дължи на приключването на някои европейски програми, които в един предишен период улесняваха осигуряването на средства за внедряване на информационни системи (таблица 2).

Кои са най-големите предизвикателства във връзка с проектите за внедряване и развитие на системи за управление на бизнеса във вашата организация?

Таблица 2: Кои са най-големите предизвикателства във връзка с проектите за внедряване и развитие на системи за управление на бизнеса във вашата организация? (допустими бяха до 7 отговора)

В допълнение 57% от организациите срещат сериозни трудности във връзка с нереалистичните оценки за сроковете за реализация на ИТ проекти, както и при конвертирането и интеграцията на данни.

Трета група проблеми, валидни за 43% от анкетираните са свързани със съобразяването с наследените системи и с недостатъчната ангажираност на потребителите.

Въпреки изброените предизвикателства, данните от проучването сочат, че като цяло в българските организации вече е налице доста високо ниво на експертиза, позволяващо успешно да се решават повечето задачи във връзка с изграждане на информационната среда. Все по-малко са компаниите (едва 24% спрямо 36% преди), които срещат трудности при избора на информационно решение или при изграждане на подходяща ИТ инфраструктура за него. Само 19% от анкетираните имат проблеми във връзка с обучението на потребителите и само 10% срещат трудности при взаимодействието с ИТ доставчиците. Нито един от участниците в проучването не съобщава за проблеми във връзка с управлението на ИТ проектите и избора на компетентни внедрители.

По-високото ниво на зрялост по отношение на използването на ИТ в българските организации личи и от новия кръг от предизвикателства, очертан за първи път в това проучване. 24% от анкетираните поставят сред задачите, с които техните компании трябва да се справят по-доброто контролиране на процесите по управление на промяната, осигуряването на еволюцията на реализираните решения и фокусираното измерване на резултатите от ИТ проектите. Вниманието към изброените предизвикателства показва, че корпоративните ИТ потребители у нас вече не се задоволяват просто с работещи информационни системи, а се стремят към ИТ решения, осигуряващи максимални ползи за бизнеса им.

Перспективите за 2015-2016 г.?

Отговорите на участниците в нашето проучване дават основание да очакваме, че следващите 2 години ще бъдат период на умерено, но по-активно развитие на информационната среда, в сравнение с предходните две. До края на 2016 г., анкетираните организации предвиждат да реализират средно по 2,4 проекта за внедряване и обновяване на системи за управление на бизнеса. За сравнение, в проучването ни преди година, този показател бе 1,7, а преди 2 години 1,5.

Планирани проекти за внедряване и развитие на ИС (% анкетирани)

Схема 3: Планирани проекти за внедряване и развитие на ИС (% анкетирани)

Както се вижда на схема 3, плановете за въвеждане на всеки от популярните класове бизнес софтуер (ERP, CRM, BI и т.н.) са по-амбициозни в сравнение с предишното ни проучване или поне остават на същото ниво. Ако тези планове бъдат реализирани можем да очакваме скок във внедряванията на BI и CRM системи, мобилни решения и облачни услуги.

Всъщност фактът, че 38% от анкетираните възнамеряват да реализират BI проект, 33% планират въвеждане на мобилни решения и 19% подготвят старта на CRM проект не са изненадващи. Ценността на информацията за бизнеса расте, и организациите, които вече са успели да въведат ред в данните за соята отчетност, научили са се да ги съхраняват и обработват, започват все по-ентусиазирано да използват софтуер за бизнес анализи и прогнозиране, приложения подобряващи взаимоотношенията с клиентите и т.н. В същото време интересът към ERP системите остава стабилен. Компаниите, които изграждат нови решения от този клас не са много, но тези, които са осъществили ERP внедрявания преди 5-10 години се нуждаят от обновяване на своите системи. Неслучайно през всяка от последните 3 години, около 14% от компаниите у нас са заети с ERP проект.

Статията обобщава резултатите от традиционното проучване на списание CIO България “6 въпроса за информационните системи в българските организации”, което провеждаме за 10-та поредна година. В това издание на проучването взеха участие представители на 21 компании от различни сектори, които отговориха на анкетата на CIO чрез попълване на онлайн формуляр.

Автор: Надя Кръстева

Източник: www.cio.bg

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *