Важни фактори за успешно внедряване на ERP система

Важни фактори за успешно внедряване на ERP система

През последните две години опитът от нашата работа показа, че компаниите, които вече бяха инвестирали във внедряване на ERP система се оказаха по-добре подготвени за работа в бързо променяща се пазарна среда.

По своята същност ERP (Enterprise Resource Planning) системите спомагат за изграждане на единна технологична и информационна среда за управление на бизнес процесите и ресурсите на предприятието, независимо от териториалното и функционалното място на тяхното изпълнение или местоположение. Те предполагат наличието на инструменти за динамично счетоводство на всички първични документи и операции, както и тяхната аналитична обработка с цел вземане на управленски решения и по-нататъшно разпространение на данни между отделите на компанията и служителите.

Важен аспект е създаването на „единно” информационно пространство, за да се избегне необходимостта от въвеждане на данни в различни системи, да се намалят разходите за поддръжка на информационните системи и да се намали броят на грешките при въвеждане и обработка на данни.

Разбира се, за да работи правилно и в полза на клиентите е важен правилният избор на ERP система и нейното ефективно внедряване в компаниите. Затова, нека сега да се потопим в детайлите и да разгледаме няколко важни фактора, които ще гарантират успеха на внедряването на ERP системата във всяка компания, независимо от нейния размер, индустрия и регион.

  • Важен фактор е единството на висшето ръководство във визията на стратегията за развитие на компанията. Има разбиране къде се намира компанията в момента, към какво се стреми в бъдеще, какви ограничения може да има и какви възможности ще даде въвеждането на ERP системата.
  • Високото професионално ниво на външните екипни консултанти, участващи в изпълнението на проекта, и като резултат – доверието на висшето ръководство на клиента към екипа от специалисти, изпълняващи проекта.
  • Наличие на подробен работен график, който ще показва целия списък със задачи (обхват), които трябва да бъдат изпълнени от всички участници в проекта (клиент и изпълнител) на всички етапи на изпълнение (от анализа на изискванията до стартирането). Определят се приоритетът и последователността на задачите, както и продължителността на тяхното изпълнение и прогнозният бюджет. Този точен график ще бъде единна пътна карта за целия екип за изпълнение, което ще им позволи съвместно да постигнат обща цел.
  • Активно участие на висшето ръководство на компанията-клиент във всички етапи от изпълнението на ERP проекта. Задължително присъствие на ръководни екипи, с които редовно ще се обсъжда статуса на проекта, отклоненията и начините за отстраняването им. Това ще позволи на ръководството да може да усети ситуацията и бързо да вземе коригиращи решения.
  • Стриктно спазване на методологията на проекта, поддръжка на проектна документация (задължителна наличност на проектни документи, тестови сценарии за всеки бизнес процес, който е включен в обхвата на проекта; спецификации / техническо задание за разработка, правила за разработка и т.н.), управление на промени и разработка (наличие на инструменти за управление на файлове и кодови версии; регистрация на модификациите, прехвърлянето им между приложения и др.). Благодарение на това след стартирането предприятието няма да получи „черна ERP кутия“, която не е ясно как работи, а готова структура и база от знания, които ще позволят на компаниите успешно да поддържат и развиват системата в бъдеще.
  • Компетентността на ключовите потребители на клиента, които притежават пълна информация за своя бизнес процес (организация, силни и слаби страни, кой за какво отговаря, какви са ключовите проблеми) и стратегическите цели на неговото развитие; имат правомощия да вземат решения в рамките на своя бизнес процес и да управляват приоритета на задачите на своите служители.
  • Редовно информиране на всички служители на фирмата на клиента за целите на проекта, времето и текущото състояние. Внедряването на ERP системата променя не само технологиите, но и културата на компанията. За да бъде внедряването успешно, е необходимо не само изпълнение на проекта, но и адаптиране на персонала на фирмата на клиента към новата система, която трябва да се превърне в ефективен инструмент за тяхната работа и има много психологически и административни проблеми за което мениджърът трябва да е готов.
  • Отказ за поддържане на паралелно счетоводство в няколко системи (стари и нови). Паралелното поддържане на две системи (стара и нова) значително забавя адаптирането на персонала към новата система, намалява ефекта от прилагането й, а също така изисква допълнителни човешки усилия, което много често се проявява в поява на недоволство/конфликти в рамките на предприятие, което може да отрече много от ползите от въвеждането на нова система за управление.