Как да измерим ефективността от внедряването на ERP система?

Как да измерим ефективността от внедряването на ERP система?

В днешната бизнес среда се наблюдава глобална тенденция към интегриране на бизнес процесите и фирмените стратегии с ERP системите. Много проучвания, а и практиката показват, че те могат да увеличат конкурентните предимства на компанията в ерата на информационните технологии.

Има две ползи, които могат да бъдат получени след внедряване на ERP, които могат да се опишат като материални и нематериални ползи.

Осезаемите ползи включват намаляване на инвентара, намаляване на разходите за персонал, повишена производителност, подобрения в управлението на поръчките и много други.

Нематериалните ползи се отнасят до повишената видимост на корпоративните данни, нови или подобрени бизнес процеси, по-добра отзивчивост към клиентите, подобрена комуникация и така нататък.

Независимо от това, тъй като знаем, че бизнес средата като цяло се характеризира с високо ниво на несигурност, процесът на оценка на ERP системата включва множество проблеми. Тъй като внедряването е сложен процес, предприятията, които го прилагат успешно, трябва внимателно да проучат всички фактори, свързани с повишената оперативна ефективност .

Организациите не могат да управляват това, което не измерват. По този начин, по време на процеса на внедряване, функционалните екипи ще трябва да дефинират показатели  – например ключови показатели за ефективност или KPI, които възнамеряват да измерват, за да определят успеха на своя ERP проект.

Внедряването на ERP трябва да помогне на организацията да подобри представянето, измерено чрез KPI. Организациите трябва да намерят показателите, които отразяват стратегическите двигатели на стойността, а не просто да измерват некритични бизнес дейности и процеси.

Ключовите показатели за ефективност определят набор от стойности, независимо дали са целеви стойности или цели, използвани за измерване на ефективността. Те могат да бъдат групирани по различни начини въз основа на тяхната основна характеристика:

Индикатори, базирани на действие: това са тригери, които измерват промените в цялостното управление на една организация;

Базирани на стойност или количествени показатели: измерима, количествена стойност, представена с число;

Индикатори за състояние или насоченост: определя дали дадена организация или служител се подобрява или не; той описва посоката (нагоре, надолу).

Финансови показатели: използвани при измерване на ефективността и при разглеждане на оперативен индекс;

Базирани на процеси или практически индикатори: тези индикатори са свързани с бизнес процесите.

Някои примерни показатели, които могат да бъдат измервани според целите на компаниите са:

Верига на доставки/Дейности за инвентаризация

● Бракувани продукти

● Точност по отношение на наличностите

● Навременни, точни доставки до клиентите

● Срокове за изпълнение (обработка на поръчки)

●  Изпълнение на продажбите

Продажби

● Среден марж на продажба

● Продажби на търговски представител (седмично и месечно)

●  Загубени клиенти

Счетоводен отдел

● Общо вземания

● 30, 60 и 90-дневни вземания

● Просрочени вземания

Като заключение, внедряването на ERP може да подобри нивата на производителност на компанията, стига да може да бъде измерено с правилните инструменти. Внедряването на ERP система може да бъде много по-успешно чрез проектиране на правилната карта с резултати и/или избор на правилните KPI за всеки бизнес сценарий.