ERP в облака

До преди десетина години инвестицията в бизнес софтуер и системи за управление от клас ERP се свързваше с голяма сума разходи, които далеч не приключваха със закупуването на лицензи. За да има успех една такава инвестиция, фирмите трябваше да платят също за собствен център за данни, резервно захранване, няколко независими доставчика на Интернет, денонощен мониторинг и денонощна техническа поддръжка, надеждна охладителна система, противопожарна обезопасеност, автоматизиран backup и т.н. Накратко, много разходни пера и нерядко – незадоволителен резултат насреща. Същевременно, високата цена превръщаше системите за управление на бизнеса в лукс, достъпен за малцина. Развитието на ИТ сектора от тогава до днес е не само динамично, но силно акцентира на качествената промяна на начина на правене на бизнес и управление на ИТ ресурсите. Преминаването на бизнеса към облака е една от най-сериозните технологични трансформации, превърнала се от тенденция в безусловна бизнес необходимост. Доказателство за това е непрекъснато нарастващият интерес към облачни решения, сериозният ръст в разходите за облачни услуги, както и увеличаването на разнообразието от предлагани облачни услуги. В световен мащаб, основен дял от облачните услуги се заема от SaaS (Software-As-a-Service). SaaS моделът дава възможност за ползване на софтуер, включително CRM и ERP системи, под наем, при което достъпът на клиенти до системата да се извършва изцяло онлайн – по всяко време, навсякъде, бързо, лесно, с винаги актуално съдържание и на достъпна цена. Отпада напълно ангажимента от физическото обезпечаване на база данни и плащането на сериозни суми за лицензи (което, между другото, осигурява право на ползване на системата за период от време, но не и право на собственост завинаги). Българският бизнес също проявява значителен и растящ интерес към SaaS предложенията. Според последни проучвания, през 2015-а за първи път в топ 10 на технологичните приоритети на българските фирми попада въвеждането на облачните услуги. Тези тенденции в световен и национален мащаб са естествена предпоставка и стимул EnterpriseOne® ERP да премине на нов етап от развитието си – предлагане изцяло като SaaS, с което се акцентира върху повишаване качеството на системата и подобряване обслужването на клиентите. EnterpriseOne® Online е много по-сигурно, гъвкаво и ценово достъпно ERP решение, осигуряващо 24-часов достъп до фирмените ресурси от всяка точка, свързана с Интернет. EnterpriseOne® Online поставя акцент върху сигурността на данните, гъвкавостта при конфигуриране на необходимата функционалност, премахване на разходите за поддръжка на хардуер и излишни лицензи, постоянна актуализация на софтуера, мобилност и удобен достъп до информация по всяко време. Клиентите плащат само за това, което реално ползват, и същевременно разходите са с по-висока възвращаемост от която и да било on-premise инсталация (инсталация на място). По този начин, чрез EnterpriseOne® Online, на пазара се предоставя ERP решение от висок клас, чието внедряване и ползване е обвързано с повишаване качеството и продуктивността на бизнеса с минимум разходи.
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *