ITC Consult е одобрен доставчик на ИКТ услуги за МСП

ITC Consult е одобрен доставчик на ИКТ услуги за МСП

ITC Consult e одобрен доставчик на ИКТ услуги по „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Основна цел на ваучерната схема е повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

На повече от 450 представители на малкия и среден бизнес ще бъде предоставена безвъзмездна помощ под формата на ваучери от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/.  Ваучерите са на стойност до 20 000 лв. без ДДС, като от тях ще могат да се възползват компании с персонал до 250 човека. Кандидати по програмата за ваучери за ИКТ услуги могат да бъдат производствени компании (без ограничения от вида производствена дейност), както и фирми от  секторите „Издателска дейност“, „Далекосъобщения“,  „Радио и телевизионна дейност“,„Дейности в областта на информационните технологии“, „Информационни услуги“ и „Научноизследователска и развойна дейност“. 

ITC Consult е одобрен доставчик на ИКТ услуги за „Ваучери от тип 2, група 2: ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси“.

Може да се възползвате от програмата и ITC Consult като партньор за:

Повишаване на ползите от информацията, с която разполагате чрез структурирани, динамични и  интерактивни анализи, базирани на опита на нашия екип и най-добрата според Gartner платформа за анализи и бизнес интелигентност MS Power BI;

Интегриране на решение за оптимизиране на складовите наличности и доставките, използващо математически модели и изкуствен интелект (AI), свеждащо до минимум вероятностите от недостиг и/или презапасяване, независимо от типа и класа на системата за управление, която използвате;

Интегриране на решения, подобряващи колаборацията между отделите и служителите в компанията.

ITC Consult е компания, фокусирана върху оптимизиране на ефективността на информационните структури и повишаване на възвращаемостта от инвестициите в информационни ресурси. Компанията предлага на българския пазар продукти и услуги, чрез които да подпомага бизнеса, като ефективно оптимизира ресурсите за създаване, съхранение и анализ на информация, улеснявайки бизнес процесите.

Процесът по кандидатстване ще стартира в 10.00 часа на 31.08.2020 г. Подаването на проектно предложение (в опростен вариант) от съответното микро, малко и средно предприятие става само по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителни документи чрез ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез модул „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Крайният срок за подаване на проектни предложения изтича в 16.30 часа на 30.09.2020 г.

Документите за кандидатстване в ИСУН ще бъдат публикувани в деня на стартиране на процедурата – 10.00 часа на 31.08.2020 г.

ВАЖНО: Оценката се извършва по реда на постъпване на заявленията за участие съгласно принципа „първи по ред, първи по право“ за съответния тип заявен ваучер (1 или 2).

Повече за програмата можете да научите тук>>

За съдействие и повече информация, свържете се с екипа ни тук>>