Що е то ERP и има ли почва у нас?

Според официалната дефиниция Enterprise Resource Planning е метод за ефективно планиране и контрол върху всички ресурси, необходими да се набавят, произведат, доставят и осчетоводят клиентските поръчки в производствена, разпространителска или обслужваща компания.…