Що е то ERP и има ли почва у нас?

Според официалната дефиниция Enterprise Resource Planning (ERP) е метод за ефективно планиране и контрол върху всички ресурси, необходими да се набавят, произведат, доставят и осчетоводят клиентските поръчки в производствена, разпространителска или обслужваща компания. Основна цел на всяка истинска ERP система е интеграцията. Интеграция на всички отдели и дейности в една организация в рамките на единствена информационна система. Интеграция, която да е осъществена така, че да съответства на нуждите на всички звена и служители. Интеграция, която не само отразява бизнеса и специфичния начин на работа, но създава нови възможности – възможности за анализ и оценка, за организация и контрол, за планиране и проектиране. Правилното разбиране и работа с ERP система носи значителна възвръщаемост на бизнеса, защото чрез интегрирания подход цялата налична информация се организира в единна база данни, с което комуникация във фирмената структура се оптимизира многократно. Основният принос на ERP системите за подобряването на бизнеса е в промяната на бизнескултурата и трудовите навици . Наличието на единна информационна система повишава ангажираността на служителите с бизнеса и помежду им, защото при ERP системите не може да се работи „на парче“ и фокусът е върху проследяването и финализирането на процесите. Внедряването на ERP система е сериозна инвестиция, която отнема време и усилия. Процесът не е лесен, защото изисква моделът на работа на фирмата да се оптимизира и да се утвърди – за това е нужно време и най-вече желание и готовност за работа. Необходимо е всеки процес, отразяван в системата, да бъде прецизиран; да се затвърдят добри практики, да се създаде навик за работа. Тези промени са неизбежни за постигане на ефективно внедряване и възвръщаемост от направената инвестиция. Най-важния актив, който работата с ERP система създава, е информацията. Информация, която е систематизирана и концентрирана на едно място, достъпна и актуална. Именно тази информация позволява да се правят анализи, които без ERP система биха били немислими, а в същото време са определящи за оценка на текущата дейност и планиране на бъдещи проекти. Информацията, която се създава и съхранява в ERP системата носи безпорни ползи за бизнеса:
 • Подобрена организация на управленския процес
 • Подобрено финансово управление
 • Подобрено обслужване клиенти и създаване на лоялни клиенти
 • Лекота на развитие/растеж и повишена гъвкавост
 • По-бързи и точни транзакции
 • Намаление на персонал
 • Намаление на времето за изпълнение на клиентски поръчки
 • Подобрено управление на складови наличности и активи
 • По-малко материални ресурси и подобрена логистика
 • Бързо и лесно изготвяне на справки и доклади
В цифри това означава:
 • Редуциране на грешките с до 75%
 • Намаляване на времето и разходите, свързани прехвърлянето на информацията от една система във фирмата в друга, с 75%
 • 75% намаляване на грешките, свързани с BOM (Bills of Materials), като тези документи се създават веднъж и се менажират от ERP системата
 • Оптимизиране за материалните запаси и складовите наличности с 15%
 • Оптимизиране на бракуваните материали, които не могат да се използват в производството, с 8 %
Безспорно, внедряването на ERP система води до повишаване качеството на бизнеса и е водещо конкурентно предимство. Това е причината делът на фирмите, инвестирали в ERP системи, да расте устойчиво. България също не отстъпва от тази тенденция, като особен интерес към ERP системи проявяват големи фирми с над 250 служители. За малките и следни предприятия пазарът също е предвидил гъвкави решения, сред които инерция набират системите от типа SaaS (Service-as-a-Software):
Предприятия, които използват система за управление на ресурсите(ERP)
2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014
% Брой % Брой % Брой % Брой % Брой % Брой % Брой
Общо 8.2 1 869 5.7 1 406 7.7 2 051 10.8 3 302 19.8 5 738 19.7 5 486 27.7 6 442
По големина на предприятията:
10 – 49 заети лица 6.5 1 199 4.0 797 5.6 1 152 8.4 2 077 17.1 4 031 16.8 3 784 24.3 4 493
50 – 249 заети лица 13.0 504 10.1 428 13.0 677 19.6 962 29.7 1 364 29.7 1 361 38.5 1 571
250 + заети лица 27.9 166 27.0 182 29.5 221 38.0 262 45.7 344 46.9 341 56.9 377
Данни на НСИ По последни данни, от първото внедряване на ERP система в България през 1996г. до днес, ERP системите са навлезли в  19 (от общо 21) индустрии и в 71 (от общо 88) икономически сектори в страната. Лидери по ERP внедрявания са съответно  Търговия на дребно с 39 % и Търговия на едро с 31 % пазарен дял от всички внедрявания в България за периода 1996 – 2015. В топ 5 са още: Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Производство на машини и оборудване; Производство на електрически съоръжения. В останалите индустрии броят на реализираните проекти за внедряване рядко надхвърля 50 за целия период от 19г. В същото време, общо 57 български и чуждестранни производители на ERP системи имат клиенти в България за периода. Сред тях са руската 1C: Enterprise, германските ABAS Software, CSB-System, SAP, гръцките ALTEC S.A. и Singular Logic, шведската Epicor, американските Infor, Microsoft и Oracle, датската Maconomy, италианската Microarea. От българските независими компании – AS Systems, Bora Solutions, Business Soft, ERP Bulgaria, L-Class, SelMatic, Unisoft Engineering водят сериозна битка за клиенти и пазарен дял. Допълнителен стимул за развитие на сектора дават европейски програми за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия, предоставящи финансиране за внедряването на системи за управление на бизнеса от клас ERP. Налице са всички предпоставки ERP системите да се превърнат в неделима част от българския бизнес, за което допълнително допринасят гъвкави решения от типа на SaaS и OpenSource, насочени към по-малки предприятия. За значимостта на ERP системите за бизнеса и икономиката в цялост говори и факта, че ERP системите навлязоха в сферата на висшето образование. Висшето Училище по Застраховане и Финанси (ВУЗФ) и ERP Academy създадоха първата у нас магистърска програма „Бизнес анализ и ERP системи“, която да подготвя кадри за кариера в тази икономическа сфера, каквито в момента липсват. По всичко личи, че пазарът на ERP системи се развива с ускоряващи темпове и това е заявка за повишаване качеството на бизнеса в България и утвърждаването на добри управленски практики.
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *