Що е то ERP и има ли почва у нас?

Според официалната дефиниция Enterprise Resource Planning е метод за ефективно планиране и контрол върху всички ресурси, необходими да се набавят, произведат, доставят и осчетоводят клиентските поръчки в производствена, разпространителска или обслужваща компания.

 

 

 

 

Интеграция

 

 

 

 

 

Основна цел на всяка истинска ERP система е интеграцията. Интеграция на всички отдели и дейности в една организация в рамките на единствена информационна система. Интеграция, която да е осъществена така, че да съответства на нуждите на всички звена и служители. Интеграция, която не само отразява бизнеса и специфичния начин на работа, но създава нови възможности – възможности за анализ и оценка, за организация и контрол, за планиране и проектиране.

 

Правилното разбиране и работа със Система за управление на ресурсите носи значителна възвръщаемост на бизнеса, защото чрез интегрирания подход цялата налична информация се организира в единна база данни, с което комуникация във фирмената структура се оптимизира многократно.

 

 

 

Ползи

 

 

 

Основният принос на системите за подобряването на бизнеса е в промяната на бизнескултурата и трудовите навици . Наличието на единна информационна система повишава ангажираността на служителите с бизнеса и помежду им, защото при ERP системите не може да се работи „на парче“ и фокусът е върху проследяването и финализирането на процесите.

 

Внедряването на система за управление на бизнеса е сериозна инвестиция, която отнема време и усилия. Процесът не е лесен, защото изисква моделът на работа на фирмата да се оптимизира и да се утвърди – за това е нужно време и най-вече желание и готовност за работа. Необходимо е всеки процес, отразяван в системата, да бъде прецизиран; да се затвърдят добри практики, да се създаде навик за работа. Тези промени са неизбежни за постигане на ефективно внедряване и възвръщаемост от направената инвестиция.

Най-важния актив, който работата с ERP система създава, е информацията. Информация, която е систематизирана и концентрирана на едно място, достъпна и актуална. Именно тази информация позволява да се правят анализи, които без управление биха били немислими, а в същото време са определящи за оценка на текущата дейност и планиране на бъдещи проекти.

Информацията, която се създава и съхранява в системата носи безспорни ползи за бизнеса:

 • Подобрена организация на управленския процес
 • Подобрено финансово управление
 • Подобрено обслужване клиенти и създаване на лоялни клиенти
 • Лекота на развитие/растеж и повишена гъвкавост
 • По-бързи и точни транзакции
 • Намаление на персонал
 • Намаление на времето за изпълнение на клиентски поръчки
 • Подобрено управление на складови наличности и активи
 • По-малко материални ресурси и подобрена логистика
 • Бързо и лесно изготвяне на справки и доклади

В цифри това означава:

 • Редуциране на грешките с до 75%
 • Намаляване на времето и разходите, свързани прехвърлянето на информацията от една система във фирмата в друга, с 75%
 • 75% намаляване на грешките, свързани с BOM (Bills of Materials), като тези документи се създават веднъж и се менажират от системата
 • Оптимизиране за материалните запаси и складовите наличности с 15%
 • Оптимизиране на бракуваните материали, които не могат да се използват в производството, с 8 %

ERP в България

 

Безспорно, внедряването на Система за управление на ресурсите води до повишаване качеството на бизнеса и е водещо конкурентно предимство. Това е причината делът на фирмите, инвестирали в бизнес системи, да расте устойчиво. България също не отстъпва от тази тенденция, като особен интерес към Enterprise Resourse Planning проявяват големи фирми с над 250 служители. За малките и следни предприятия пазарът също е предвидил гъвкави решения, сред които инерция набират системите от типа SaaS (Service-as-a-Software):

Предприятия, които използват система за управление на ресурсите  
               
 2007200820092010201220132014 
%Брой%Брой%Брой%Брой%Брой%Брой%Брой 
Общо8.21 8695.71 4067.72 05110.83 30219.85 73819.75 48627.76 442 
По големина на предприятията: 
10 – 49 заети лица6.51 1994.07975.61 1528.42 07717.14 03116.83 78424.34 493 
50 – 249 заети лица13.050410.142813.067719.696229.71 36429.71 36138.51 571 
250 + заети лица27.916627.018229.522138.026245.734446.934156.9377 
                             

Данни на НСИ

По последни данни, от първото внедряване на ERP система в България през 1996г. до днес, системите са навлезли в  19 (от общо 21) индустрии и в 71 (от общо 88) икономически сектори в страната. Лидери по внедрявания са съответно  Търговия на дребно с 39 % и Търговия на едро с 31 % пазарен дял от всички внедрявания в България за периода 1996 – 2015. В топ 5 са още: Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Производство на машини и оборудване; Производство на електрически съоръжения. В останалите индустрии броят на реализираните проекти за внедряване рядко надхвърля 50 за целия период от 19г.

В същото време, общо 57 български и чуждестранни производители на ERP системи имат клиенти в България за периода. Сред тях са руската 1C: Enterprise, германските ABAS Software, CSB-System, SAP, гръцките ALTEC S.A. и Singular Logic, шведската Epicor, американските Infor, Microsoft и Oracle, датската Maconomy, италианската Microarea. От българските независими компании – AS Systems, Bora Solutions, Business Soft, ERP Bulgaria, L-Class, SelMatic, Unisoft Engineering водят сериозна битка за клиенти и пазарен дял.

Допълнителен стимул за развитие на сектора дават европейски програми за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия, предоставящи финансиране за внедряването на системи за управление на бизнеса от клас ERP.

Налице са всички предпоставки системите  за управление на ресурсите да се превърнат в неделима част от българския бизнес, за което допълнително допринасят гъвкави решения от типа на SaaS и OpenSource, насочени към по-малки предприятия.

За значимостта на системите за бизнеса и икономиката в цялост говори и факта, че те навлязоха в сферата на висшето образование. Висшето Училище по Застраховане и Финанси (ВУЗФ) и ERP Academy създадоха първата у нас магистърска програма „Бизнес анализ и ERP системи“, която да подготвя кадри за кариера в тази икономическа сфера, каквито в момента липсват.

По всичко личи, че пазарът на системите за управление на ресурсите се развива с ускоряващи темпове и това е заявка за повишаване качеството на бизнеса в България и утвърждаването на добри управленски практики.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *