Какъв е процесът на внедряване на ERP система?

Какъв е процесът на внедряване на ERP система?

Внедряването на ERP система често отнема много време, тъй като изисква както сериозно изчистване на бизнес моделите, така и пълно детайлизиране на потоците от информация. Поради тези изисквания внедряването на такава система има благотворно влияние върху организацията като цяло.

EnterpriseOne е изключително мощно средство за управление, настройка и оптимизация на бизнес процесите в компаниите. В обсега на платформата са всички процеси в стопанското предприятие: производство, дистрибуция, връзки с клиенти и доставчици, финанси, счетоводство и всички други. С внедряването на подобна система, вашата компания ще получи сериозен тласък напред както към подобряване на контрола и организацията, така и към подобряването на качеството на продукцията ви.

Внедряването на EnterpriseOne се извършва по специално разработена методология, която се доразвива и усъвършенства повече от 15 години и е използвана в над 100 внедрявания.

Разработената методология има две основни цели:

  • Да се намалят разходите на клиентите по внедряване на продукта, както и да се съкратят сроковете на внедряването;
  • Да се гарантира качествено внедряване и удовлетвореност на клиентите от внедрения продукт.

Използването на методологията осигурява лесно, бързо и ефективно внедряване на EnterpriseOne, като в същото време се гарантира качествено изпълнение на всички фази на внедряването и спазване на сроковете на проекта.

Методологията включва следните основни фази:

  • Подготовка на внедряването

Подготовката включва дейности по планиране и организиране на внедряването. Основни задачи за тази фаза са определянето на екипите за внедряване от двете страни, както и уточняване на начина за планиране, организиране и контрол на внедряването. Също така се извършва инсталация на продукта и се провежда обучение на ключовите потребители за работа със EnterpriseOne, което има за цел да ги запознае със стандартната работа на системата.

Провеждането на обучение е ключов фактор за успешното протичане на втората фаза от проекта (анализ и проектиране), като то осигурява един разбираем език за двете страни по време на внедряването. По време на подготовката също се преглеждат и доуточняват целите на внедряването, като се ревизира плана и графика за протичането му.

  • Анализ и проектиране

По време на тази фаза се извършва пълен анализ на организационната структура на управление, доуточняват се звената, които ще използват системата както и начина, по който ще  го правят. Определят се основните и спомагателни бизнес процеси, също така се прави пълно описание на тези процеси, които ще се обслужват от системата. Основна цел на анализа е не само описанието на текущите процеси, но и възможностите за тяхното оптимизиране, като се използват възможностите на програмата от една страна и натрупания опит на консултантите от друга.

Резултата от тази фаза е създаване на концептуален модел за начина на използване на системата, окончателно определяне на обхвата и изискванията към системата.

  • Реализиране на внедряването

Това е най-продължителната фаза. Включва дейности, свързани с детайлното проектиране на необходимите допълнително функционалности към системата, тяхното тестване както от страна на внедрителя, така и от страна на клиента. Едновременно с това се извършват настройки на документи, документни маршрути и бизнес модели. Преглеждат се и се импортират номенклатурите от използваната до момента програма. Извършва се окончателен тест на системата, в който се проиграват реални ситуации с реални документи.

След преминаването на теста се прави обучение на крайните потребители, за начина, по който те ще използват системата. Последният етап от тази фаза е импортиране на начални салда, непосредствено преди реалния старт на работа със системата, както и самия старт на използване на системата.