ERP.net Производство

Преглед на системата

ERP.net Производство

Производствените модули на ERP.net ERP дават възможност за осъществяване на материално и капацитетно планиране, организиране и проследяване на производствени графици. Значително се улеснява проследимостта и отчетността на вложените ресурси и отчетено производство чрез дефинирането на продуктови спецификации и производствени технологии. Отчитането на добавена стойност при многостъпково производство се извършва лесно при пълен контрол. Обвързването на производството с продуктовия конфигуратор дава всички предимства на бързото дефиниране и остойностяване на нови продукти в съответствие с изискванията на клиента.


Запознайте се с ползите

ERP.net предоставя гъвкав инструментариум за осъществяване на различни типове производства с висока степен на планиране и автоматизация на производствените процеси.

Предоставя

възможност за отразяване на всякакъв тип производство
 

Възможност

за графично изображение на капацитетно планиране (Гантов график)

Интегриране

на производството с останалите функционални звена

Автоматизирано

обезпечаване на складовото стопанство

Модули

ERP.net ERP

Система Производство на ERP.net обхваща следните производствени модули:

  • дава възможност да се дефинира главна технология за всяка продуктова група, на база на която да се създаде рецептура за производство на всяко изделие;
  • продуктовата технология включва всички необходими данни за производството на продукта: необходими материали, етапи на производство, производствени операции (време и ресурси), необходими ресурси (хора и машини)
  • възможност за коригиране на технологии и архив на версии – при смяна на взаимозаменяеми суровини или субпродукти, при промяна на вложеното количество суровини
  • планиране на производството и снабдяването (MRP) – има за цел да осигури необходимите продукти и материали в точния момент на точното място; при недостиг на СМЦ, системата сигнализира и дава предложения за снабдяване
   • проследява натоварването на производствените ресурси, планирането на производствените дейности и формирането на Гантов график на производството
 • управление на документния поток по производствения процес – проследяване на планирано производство, контрол на входните ресурси, отчитане се извършени дейности (вложени материали и операции) и произведена продукция

Изпробвайте като заявите Вашето Демо

За Контакти

Бул. Христо Ботев 92, Бизнес център "Рилон", ет. 5
София, бул. Драган Цанков 36, СТЦ Интерпред, Ет.4 офис 414