ERP.net Приложения

Преглед на системата

ERP.net Приложения

Система Приложения обхваща функции, които са по-специфични и по-рядко срещани, като:
 • наемоотдаване
 • сервиз
 • автопарк


Запознайте се с ползите

Увеличава

ефективността на служителите
 

Намалява

средното време за обработка на ново запитване

Води

до увеличение на лоялните клиенти

Следи

обратната връзка от клиентите за ползваните продукти

Улеснява

търговците да покрият очакванията на клиентите

Следи

ефективността на маркетингови кампании

Организира

и контролира дейностите в маркетинговия отдел

Проследява

пълния цикъл на продажби
 

Следене

на потенциални клиенти и сделки

Модули

ERP.net Приложения

  • Модул Управление на сервиз е интегрирано решение за планиране, проследяване и анализ на извършени сервизните дейности при фирми, които предлагат сервизно обслужване на клиентите си. Чрез него значително се облекчава оперативната работа и се оптимизира управлението на сервизната дейност:

   • контрол върху извършването на сервизни услуги
   • оптимално натоварване на ресурсите и разпределение на задачите
   • лесно и бързо регистриране на заявки за сервиз
   • проследимост на статуса на сервизната поръчка
   • бързо издаване на оферти и фактуриране
   • поддържане на досие за извършен сервиз на всеки сервизен обект
   • статистика за гаранционните и извънгаранционните ремонти
   • изготвяне на обобщени и детайлни справки за приети и извършени ремонти дейности
  • Модул Автопарк дава възможност за управление на собствени транспортни средства и отчитане на пътни листове чрез:

   • поддържане на номенклатури – транспортни средства, екипажи, оборудване, географски точки
   • регистриране на пътни листове
   • справки и анализ на дейността на собствения транспорт
   • Модул Наемоотдаване осигурява инструментариум за управление на активи, предоставени под наем на трети страни, чрез:

    • регистриране на сключени договори за наем
    • проследяване на статуса на активите – разполагаеми/свободни/заети
    • управление на активите във времето

    Интегрираният на модул Неамоотдаване дава възможност за пълна отчетност по сключените договори за наем:

    • счетоводна отчетност
    • фактуриране
    • плащания и проследяване на вземания

Изпробвайте като заявите Вашето Демо

За Контакти

Бул. Христо Ботев 92, Бизнес център "Рилон", ет. 5
София, бул. Драган Цанков 36, СТЦ Интерпред, Ет.4 офис 414