ERP.net Финанси

Преглед на системата

ERP.net Финанси

Система Финанси на  ERP.net ERP осигурява необходимия инструментариум за проследяване, контрол и анализ на всички аспекти от финансовата дейност на фирмата на оперативно и  инвестиционно ниво:

 • счетоводна отчетност
 • управление на разходи
 • плащания и парични потоци
 • нормативни справки – ДДС, Интрастат
 • управление на дълготрайни активи
 • финансов анализ


Запознайте се с ползите

Многофирменост

в една база
 

Дефиниране

на фирмени и консолидирани оперативни справки и анализи

Възможност

за комплексни анализи на наличните оперативни данни

Интеграция

с всички останали модули позволява пълна автоматизация на счетоводната отчетност и улеснява периодичното и годишно счетоводно приключване

Модули

ERP.net Финанси

Система Финанси  обхваща следните аспекти:
  • планиране и регистриране на плащания
  • контрол на вземания и задължения
  • проследимост на финансовите ресурси и парични наличности
  • анализ на паричните потоци
  • отчитане и автоматично осчетоводяване на разходи
  • анализ на разходи
  • фактуриране на покупки
   • автоматизиране на финансово-счетоводната дейност
   • интегриране с останалите модули на системата
   • работа с индивидуален сметкоплан
   • набор от справки и отчети
   • категоризиране/управленска разбивка на приходи и разходи
   • възможност за паралелно водене на данъчно и управленско счетоводство
   • нормативни справки и анализи
   • потребителски справки и анализи
 • оторизиран достъп
 • автоматизация при изготвяне на ДДС-дневници и ДДС-декларации
 • изготвяне на протоколи за ВОП и VIES декларации
 • експорт на справки за НАП
 • отчетност през фискални устойства
 • автоматично създаване и експорт на статистически отчети за вътреобщностни пристигания (ВОП) и изпращания (ВОД)
 • поддържане на номенклатура от ДА и проследяване на: местонахождение, МОЛ, група/категория
 • инвентарна книга
 • автоматизация при изчисляване на амортизация за данъчни и счетоводни цели
 • операции с ДА: придобиване и продажба; преоценка, бракуване,отписване,консервиране;
 • отразяване на ремонт на ДА
 • възможност за промяна на полезния икономически живот на ДА

Изпробвайте като заявите Вашето Демо

За Контакти

Бул. Христо Ботев 92, Бизнес център "Рилон", ет. 5
София, бул. Драган Цанков 36, СТЦ Интерпред, Ет.4 офис 414