Внедряването на система за управление на бизнеса от клас ERP изисква да се отдели сериозно време и внимание както от страна на клиента, така и от страна на внедрителите.

Внедряването на EnterpriseOne® се извършва по специално разработена методология, която се доразвива и усъвършенства повече от 15 години и е използвана в над 100 внедрявания.

Разработената методология има две основни цели:

  • Да се намалят разходите на клиентите по внедряване на продукта, както и да се съкратят сроковете на внедряването;
  • Да се гарантира качествено внедряване и удовлетвореност на клиентите от внедрения продукт.

Използването на методологията осигурява лесно, бързо и ефективно внедряване на EnterpriseOne, като в същото време се гарантира качествено изпълнение на всички фази на внедряването и спазване на сроковете на проекта.


Процесът на внедряване трябва да протече по начин, който да доведе до оптимизиране на бизнес процесите и постигане на конкурентни предимства за фирмата. Постигането на тези цели изисква:

  • правилно да се координират срок, обхват и бюджет за реализация на проекта
  • ясно да се дефинират и съблюдават ролите и отговорностите на участниците във внедряването

Основните фактори за успешно внедряване са:

  • подкрепа от ръководството на компанията
  • активно участие на главния счетоводител
  • екипът по внедряване да не се сменя по време на внедряването
  • отделяне не необходимото време от страна на участниците
  • ключовите потребители да са наясно с процесите във фирмата
  • ключовите потребители да имат правомощия за промяна на процесите