Обективните и получени навреме консултации повишават ефективността на вашите пари!


Консултации Управление на бизнеса

Интегрирането на каквато и да е система за управление – система за управление на качеството ISO, интегрирана софтуерна система за управление и планиране и т.н. – ще протече много по-бързо, безпроблемно и успешно, ако преди това се положат усилия за анализиране и разрешаване на проблемите, свързани с оптимизиране на дейностите на фирмата.

Целта на консултациите, предлагани от нашия екип е оптимизиране на всяка една област от дейността на фирмата. Консултациите, свързани с проекта по подобряване на екосистемата на съществуване на бизнеса на нашите клиенти, протичат по утвърдена методология през следните етапи:


⇒ Анализ

Планиране

 • Определяне на екипи – създаване на работещ екип от двете страни е един от ключовите фактори за успешно приключване на проекта. Съобразявме както професионалните, така и личностните качества на участниците за постигане на цезите и задачите
 • Определяне на ключови потребители – ключовите потребители са водещи фигури от екипа на клиента, познаващи детайлно процесите, за които отговарят и имат ясен поглед както върху своите отдели така и върху взаимовръзките между различните звена
 • Дефиниране на цели и задачи – съдействаме за правилното поставяне на стожерите на проекта така, че тяхното изпълнение да е измеримо и постижимо.
 • Създаване на общ план на проекта – “Няма значение колко бързо бягаш щом си на грешната писта!” казват немците. Изхождайки от това правило се стремим към създаване на ясен и фокусиран план, с точно поставени срокове, отговорници. Помагаме на ръководството върху контролиране на изпълнението му в последствие за да бъдем винаги на правилната писта с правилната скорост.

Анализ

 • Систематизиране на организационната структура – описват се йерархичната структура и връзките между звената от гледна точка на функционалната свързаност и зависимост, както и особеностите на длъжностите в тях. Основната цел е изясняване на оперативната среда и изготвяне на карта на информационните потоци с оглед на откриване на критични точки за правилното протичане на информацията.
 • Определяне на ключовите и спомагателните процеси – често дори и ръководни служители на фирми срещат затруднения в ясното определяне на ключовите и спомагателните процеси, протичащи във фирмите. Ние съдействаме за точното дефиниране на тези типове и мястото им в цялостната концепция на бизнеса.
 • Описание на бизнес процесите (As-It) – всеки един процес се изследва и описва в пълнота, такъв какъвто е (As-It). На база на тези описания се прави анализ за откриване на критичните точки и проблемни места.
 • Документиране на резултатите – изготвя се подробен отчет с направените констатации, предложения и мерки за подобряване на критичните точки.

⇒ Реинженеринг

На база направения анализ, изговения доклад и направените предложения, съдействаме на ръководството за вземане на решения за промени в организационната структура и протичането на процесите с оглед повишаване на ефективността на използване на ресурсите на компанията – човешки и материални.

 • Реинженеринг на организационната структура – подобряване на организационната структура с огледа на осигуряване на оптималана среда за протичане на бизнес процесите. Ясно дефиниране на задълженията, правата и отговорностите както на организационните звена, така и на отделните служители.
 • Реинженеринг на бизнес процесите – процесите се “рисуват” такива, каквито трбва да бъдат (To-Be) с цел намаляване на критичните точки и времето на изпълнението, както и повишаване на ефективността на процесите.
 • Изготвяне на план за внедряване – съдействаме за създаване на план за фактическото прилагане на нововъведенията както и с подпомагане на мониторинга за изпълнение.


Консултации Информационна сигурност