Модул Наемоотдаване осигурява инструментариум за управление на активи, предоставени под наем на трети страни, чрез:rent

  • регистриране на сключени договори за наем
  • проследяване на статуса на активите – разполагаеми/свободни/заети
  • управление на активите във времето

Интегрираният на модул Неамоотдаване дава възможност за пълна отчетност по сключените договори за наем:

  • счетоводна отчетност
  • фактуриране
  • плащания и проследяване на вземания