Модул Технологии е основна част от система Произвоство на EnterpriseOne® ERP.

Чрез модул Технологии  е възможно дефинирането на главна технология за всяка продуктова група, на база на която лесно и бързо се създава специфична рецептура за производството на конкретно изделие от тази продуктова група.


В технологията се посочват всички изходни данни за производството: технологии

  • необходими суровини и материали и съответните им количества
  • операции и фази, през които трябва да премине производственият процес
  • производствени дейности, на база на които се определят нормовремената, ресурсния капацитет(натоварването) и разходите
  • ангажирани ресурси (машини и хора), необходими за осъществяване на производствения процес

Продуктовата технология се дефинира като технологичен маршрут, при чието създаване за всяка операция се посочва работен център, времетраене, материали (компоненти), ресурси и инструменти. Тези данни позволяват системата да съдейства за планиране на производството и снабдяването.


При производство, технологията може динамично да се коригира, когато е необходима смяна на взаимозаменяеми суровини или субпродукти, или при промяна на вложеното количество суровини.