Система Производство на  EnterpriseOne® ERP обхваща следните производствени модули:

Продукти и технологии:продукти

  • дава възможност да се дефинира главна технология за всяка продуктова група, на база на която да се създаде рецептура за производство на всяко изделие;
  • продуктовата технология включва всички необходими данни за производството на продукта: необходими материали, етапи на производство, производствени операции (време и ресурси), необходими ресурси (хора и машини)
  • възможност за коригиране на технологии и архив на версии – при смяна на взаимозаменяеми суровини или субпродукти, при промяна на вложеното количество суровини

Материално планиране (MRP):

  • планиране на производството и снабдяването (MRP) – има за цел да осигури необходимите продукти и материали в точния момент на точното място; при недостиг на СМЦ, системата сигнализира и дава предложения за снабдяване

Капацитетно планиране (CRP):

  • проследява натоварването на производствените ресурси, планирането на производствопроизводствените дейности и формирането на Гантов график на производството

Производство (управление на производствен процес – Shop Floor Control):

  • управление на документния поток по производствения процес – проследяване на планирано производство, контрол на входните ресурси, отчитане се извършени дейности (вложени материали и операции) и произведена продукция