Capacity Requirements Planning (CRP)
CRP

Функция по установяване, измерване и промяната на капацитетни ограничения или нива. Процес на детайлното определяне на количествата труд и машинни ресурси, необходими за изпълнение на производствените задачи.


За своевременно обезпечаване на нуждите от готови изделия, EnterpriseOne® CRP създава производствен график, съобразен със свободните производствени мощности  и с необходимите материали. Капацитетното планиране осигурява цялостна производствена програма, съответстваща на наличния производствен капацитет (ресурси и време).


 За успешното създаване на производствен график в системата се дефинират:график1
 • типове ресурси и техните функционални характеристики
 • производствени маршрути
 • стандартни операции с необходими ресурси и нормовреме
 • работни групи, работно време и наличности от ресурси

При създаване на производствен график, системата проверява какви са потребностите от всички изделия и ги разпределя оптимално спрямо наличните ресурси, като следи за:

 • спазване приоритета на поръчките
 • спазване на заложения краен срок за изпълнение на поръчките

Използването на модул CRP води до:график2

 • по-добър контрол и управление на производствения процес
 • бързо и лесно създаване и актуализиране на производствена програма
 • оптимално натоварването на ресурсите
 • своевременно изпълнение на производствени поръчки
 • изготвяне на график в календарен вид, в който информацията за предстоящото производство е достъпна за анализ и лесна за управление
 • предварително отчитане на потенциални проблеми при изпълнението на графика