Система ЕnterpriseOne® Логистика влючва следните модули:

Експедиция:

  • съдейства за организиране и изпълнение на планирани експедиции към клиенти

Складово стопанство:  инветаризация

  • предоставя възможност за  организация и контрол по изпълнението на складови операции
  • осигурява информация за складовите наличности в реално време
  • възможност за дефиниране на складови места
  • извършване на инвентаризация и отчитане на брак
  • отразяване на данни за складови операции, подадени от външни устройства и системи, чрез вградена поддръжка на бар-код и RFID-четци и универсален интерфейс

Планиране (MRP):наличност

  • планиране на производството и снабдяването

Снабдяване:

  • организация и проследяване на взаимоотношенията с доставчици: заявка –  доставка – плащане
  • контрол на задълженията по покупки
  • организация и поддържане на актуални номенклатури: доставчици, покупни ценови листи