Основната цел система ЕnterpriseOne® Логистика е своевременно да се осигурят необходимите наличности от продукти и материали и да се обезпечи безпроблемното и в срок осъществяване на логистичните процеси във фирмата:

  • Прогнозиране на търсенето и предлагането
  • Управление на взаимоотношенията с контрагентите
  • Управление на материалните запаси и складовото стопанство
  • Управление на снабдяването и експедициите

 

баркодпланиране MRP