Модул Финансови анализи дава възможност за изготвяне на стандартни справки за нуждите на счетоводната и данъчна отчетност, както и на гъвкави потребителски справки, съответстващи на нуждите на мениджмънта.

Анализът на финансови показатели е водещ ориентир за динамиката на бизнеса и ефективността на провежданата финансова политика, което позволява да се оценят и премахнат слабостите и да се акцентират преимуществата на фирмата.


Основни инструменти, заложени във финансовия анализ, са:

Справки:счетоводство2

 • Синтетична оборотна ведомост
 • Аналитична оборотна ведомост
 • Синтетична главна книга
 • Аналитична главна книга
 • Хронологична ведомост
 • Хронология с кореспонденции

Анализи:ОПР

 • Отчет на приходите и разходите
 • Баланс
 • Анализ на финансовите показатели
 • Анализ на рентабилността на приходите от продажби по данни от счетоводния баланс
 • Анализ на рентабилността на краткотрайни активи по данни от счетоводния баланс
 • Анализ на рентабилността на ДМА по данни от баланса и отчета за приходите и разходите
 • Анализ на ликвидността на краткотрайни активи по данни от счетоводния баланс