Система Финанси обхваща следните аспекти:

Плащания:

 • планиране и регистриране на плащанияплащания
 • контрол на вземания и задължения
 • проследимост на финансовите ресурси и парични наличности
 • анализ на паричните потози

Управление на разходите:

 • отчитане и автоматично осчетоводяване на разходи
 • анализ на разходи
 • фактуриране на покупки

Счетоводство:

 • автоматизиране на финансово-счетоводната дейностсчетоводство 1
 • интегриране с останалите модули на системата
 • работа с индивидуален сметкоплан
 • набор от справки и отчети
 • категоризиране/управленска разбивка на приходи и разходи
 • възможност за паралелно водене на данъчно и управленско счетоводство

Финансов анализ:

 • нормативни справки и анализи
 • потребителски справки и анализи

ДДС:

 • оторизиран достъпддс
 • автоматизация при изготвяне на ДДС-дневници и ДДС-декларации
 • изготвяне на протоколи за ВОП и VIES декларации
 • експорт на справки за НАП
 • отчетност през фискални устойства

Интрастат:

 • автоматично създаване и експорт на статистически отчети за вътреобщностни пристигания (ВОП) и изпращания (ВОД)

Дълготрайни активи:

 • поддържане на номенклатура от ДА и проследяване на: местонахождение, МОЛ, група/категория ДАви
 • инвентарна книга
 • автоматизация при изчисляване на амортизация за данъчни и счетоводни цели
 • операции с ДА: придобиване и продажба; преоценка, бракуване,отписване,консервиране;
 • отразяване на ремонт на ДА
 • възможност за промяна на полезния икономически живот на ДА