Система Финанси на EnterpriseOne® ERP осигурява необходимия инструментариум за проследяване, контрол и анализ на всички аспекти от финансовата дейност на фирмата на оперативно и  инвестиционно ниво:

  • счетоводна отчетност
  • управление на разходи
  • плащания и парични потоциmoney
  • нормативни справки – ДДС, Интрастат
  • управление на дълготрайни активи
  • финансов анализ

Система Финанси позволява:

  • поддържане на многофирменост в една база
  • лесно дефиниране на фирмени и консолидирани оперативни справки и анализи
  • интеграцията с всички останали модули позволява пълна автоматизация на счетоводната отчетност и улеснява периодичното и годишно счетоводно приключване
  • вграденият Business Intelligence модул дава възможност за комплексни анализи на наличните оперативни данни без допълнителни усилия