EnterpriseOne® CRM предоставя на мениджмънта цялостен поглед върху дейността на търговския и маркетингов отдел, възможност за ефективно разпределението на задачите и оценка на изпълнението им, проследяване на маркетинговите кампании и дистрибуционните канали.

Чрез система  EnterpriseOne® CRM се осигурява достъпът до наличната в реално време информация за клиентите, организирана в следните модули:

Продажби:продажби 1

 • отразяване и проследяване на изпълнението на сключени продажби: експедиране, фактуриране, плащане;
 • контрол и анализ на финансовите взаимоотношения с клиентите: вземания от клиенти, плащания от клиенти, анализ на маржа;
 • видимост и оценка на предоставени търговски преференции: ценови листи, отстъпки, промоционални пакети;
 • организация и поддържане на актуални номенклатури: клиенти, търговци, дилърифактуриране

Фактуриране:

 • удобна функционалност за фактуриране на продажби и проследимост на нефактурирани позициии
 • анализ на фактурирани продажби

Продукти:

 • организация и структуриране на продуктова номенклатура
 • проследяване на продуктови варианти

Продуктов конфигураторпродажби 2

 • бързина при отговор на клиентски запитвания, изготвяне на оферти, остойностяване на поръчкови изделия и въвеждане на нови продукти в производство

Контакти и задачи

 • планиране, проследяване и отчитане на конкретни персонални дейности
 • поддържане на номенклатура от контактни данни на контрагенти

Маркетинг

 • планиране, прогнозиране, проследяване, оценка на маркетингови дейности и кампании
 • дефиниране на целеви групи, бонусни програми, продуктови каталози

Дистрибуция

 • дефиниране на цели на търговци, проследяване на изпълнението им
 • анализ и оценка на търговската дейност

Ценообразуванеценообразуване

 • дефиниране на гъвкави модели за ценообразуване с предварително залагане на разходи за придобиване и планираната печалба