Модул Business Intelligence е напълно интегриран в EntrpriseOne® ERP и изцяло функционален. Чрез този модул оперативните данни от системата се превръщат в анализи без допълнителни усилия – бързо и удобно, според информационните потребности на мениджмънта.


Вграденият Business Intelligence носи неоспорими предимства: BI

  • систематизирано представяне на информация в реално време
  • без допълнителен разход на време и пари
  • бързо представяне на справки и анализи в желан формат – таблично, графично
  • достъпен за всички потребители, по всяко време

Използването на BI модул като интегрална част от системата превръща бизнес анализите в неделима част от оперативната работа, с което значително се улеснява достъпа до информация и се повишава проследимостта и контрола на бизнес процесите.


Възможността за лесно извеждане на необходими справки дори през телефон и таблет пести ценно време на мениджърите – анализ може да бъде направен по всяко време, навсякъде, без кореспонденция с други отдели, без допълнителна обработка.


Модул Business Intelligence се разработва парелелно с всяка нова версия на EnterpriseOne® ERP и се актуализира автоматично при обновяване – без усилия, без загуба на данни и функционалности.


Работата с модул Business Intelligence не изисква допълнително внедряване или обучение, т.к. всички необходими кубове за анализ на данните са дефинирани предварително, а справките и анализите се извличат и обработват директно в EnterpriseOne®. Няма допълнителни разходи – минимална инвестиция, максимална полза.